×

Posted on Aug 25, 2018 by Walrus • 1,577 Views

เมื่อไวรัล #deleallichallenge ไม่ใช่แค่ท่าแสดงความดีใจ แต่เป็นการส่งสัญลักษณ์บางอย่างถึงไนจีเรีย

Most Views